SKAT

Spletni kalkulator tveganja SKAT je aplikacija, ki omogoča izračun tveganja pred udarom strel v skladu s standardom SIST EN 62305-2. Namen tega standarda je določiti postopek za oceno tveganj ob udaru strele. S pomočjo aplikacije uporabnik na podlagi dejanske gostote strel in izbranih zaščitnih ukrepov pridobi izračun tveganja v skladu s standardom. Postopek omogoča izbiro ustreznih varnostnih ukrepov, ki jih je potrebno sprejeti za zmanjšanje tveganja pod sprejemljivo v standardu določeno mejo.

Aplikacija je namenjena projektantom strelovodnih in prenapetostnih zaščitnih sistemov za vse vrste stavb, za katere je nujno zadostiti s standardom predvidene najvišje dovoljene stopnje tveganja zaradi udara strel. Izračun tveganja je interaktiven, pri čemer je vhodni podatek za izračun vrednost gostote strel z visoko resolucijske karte gostote strel, ki se izračunava v sklopu sistema SCALAR. 

Prikaz:

Določite lokacijo objekta v Gauss-Kruegerjevih ali GPS koordinatah oz. določite hišno številko. Aplikacija SKAT pridobi podatek o gostoti strel v visoki resoluciji. Karta gostote strel v visoki resoluciji se izračunava na podlagi baze vseh lociranih strel na področju po metodi upoštevanja elipse zaupanja. Visokoresolucijska karta gostote strel je ločljivosti 100 x 100 m.


Vse ostale vhodne parametre velikost stavbe, vrsta, dolžina in višina energetskega in telekomunikacijskega dovoda, namen stavbe...) določite s pomočjo enostavnega vnosa ali izbora želenih vrednosti.


Po opravljenem vnosu vhodnih podatkov algoritem izvede izračun. Algoritem poda informacijo ali so vsi zahtevani parametri tveganja znotraj mej, ki jih predvideva standard. Če vsi zahtevani kriteriji niso izpolnjeni, je treba izvesti popravke v  obliki izboljšav zaščitnih ukrepov, vse dokler izračunano tveganje ni v skladu z zahtevami standarda SIST EN 62305.

Izračunane rezultate lahko shranite v PDF obliki, jih natisnete in neposredno vključite v projektno dokumentacijo.